ประกาศ เรื่อง เจตนารมณ์เป็นองค์กรคุณธรรม

ประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (์No Gift Policy)

ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1/2566)

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

ประกาศสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เจตนารมย์เป็นองค์กรคุณธรรม

ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง รับสมัครบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ปี 2565 และแนวโน้ม ปี 2566 จังหวัดมหาสารคาม

ประกาศ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเกษตรจังหวัดมหาสารคาม

คำสั่ง เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ร่วมรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พระราชบัญญัติอากรรังนกอีแอ่น พ.ศ. 2540

ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุนรัฐบาล

การส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต การใช้ห้องสมุดประชาชน “เฉลิมราชกุมารี”

การรับสมัครข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อรับทุนรัฐบาล : ทุนพัฒนาทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในศตวรรษที่ 21 (ทุนสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารและประเภทอำนวยการ)

ประชาสัมพันธ์โครงการทุนปริญญาตรี เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปี 2566

ประกาศผลรางวัลโครงการคัดเลือก “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ. 2565”

การแจ้งหน่วยงานรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565

ข่าวตลาดราคาสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2565

ประกาศสำนักงานราชบัณฑิตยสภา เรื่อง กำหนดชื่อประเทศ ดินแดน เขตการปกครอง และเมืองหลวง

ข่าวตลาดราคาสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญ ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2565

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ไตรมาส 3 ปี 2565 และแนวโน้ม ปี 2565

กรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อมตามมาตรา 23 (4)
แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ข่าวตลาดราคาสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2565

ประกาศ : รายชื่อผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบผลิตภัณฑ์เพื่อจำหน่ายในร้านค้าสวัสดิการ กรมส่งเสริมการเกษตร

ข่าวตลาดราคาสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภคที่สำคัญ ณ วันที่ 20 กันยายน 2565

รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดมหาสารคาม ปี2565

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตร จังหวัดมหาสารคาม ไตรมาส 1 ปี 2565 และแนวโน้มปี 2565

เผยแพร่แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ภาคเกษตร (พ.ศ. 2566-2570)

ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลที่มีความสนใจส่งเอกสารพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ประจำปี 2565

ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการว่าด้วยการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ 1

เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540

บริการข่าวตลาดราคาสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2564

บริการข่าวตลาดราคาสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2564

บริการข่าวตลาดราคาสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ณ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564

การจัดตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดมหาสารคมม ระหว่างวันที่ 25-26 พ.ย. 2565

บริการข่าวตลาดราคาสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 3 ปี 2564 และแนวโน้มปี 2564 จังหวัดมหาสารคาม

ขยายเวลาสมัครรับทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านการเกษตรของบิมสเทค (BIMSTEC Scholarship) ปีการศึกษา ค.ศ. 2021 – 2022

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง ห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อประการังเข้าไปในอุทยานแห่งชาติ

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรือง ยกเลิกประกาศปิดการท่องเที่ยวและพักแรมใบอุทยานแห่งชาติประจำปี (ฉบับที่ ๒)

เอกสารแนวทางปฏิบัติตามมาตรา 52,53 แห่ง พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542

บริการข่าวตลาดราคาสินค้าเกษตรและสินค้าอุปโภคบริโภค ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2564

นำเสนอตรวจราชการ รอบที่ 2-มหาสารคาม

แนวทางการตรวจราชการ ตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Learning) ของกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำปี 2564 เปิดลงทะเบียน วันที่ 4 ม.ค. – 31 ส.ค. 64

ขอเชิญชวนข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลผ่านระบบ e-Learning

การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ 2564

ลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพ ศึกษาดูงาน เพื่อการเป็นเกษตรกร มืออาชีพสู่การพัฒนาเกษตรกร จังหวัดมหาสารคาม