วิสัยทัศน์

“มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ

1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชนให้มีความเข้มแข็ง และสามารถพึ่งพาตนเองได้

2. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรให้มีขีดความสามารถในการผลิต และจัดการสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาดโดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมสร้างสรรค์

3. ให้บริการทางการเกษตรตามสภาพปัญหาและความต้องการของเกษตรกร

4. ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร และบูรณาการการทำงานกับทุกภาคส่วน

5. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้­ในการดำรงชีวิต

6. ส่งเสริมการตลาดสินค้าเกษตรและเชื่อมโยงการตลาด

อำนาจหน้าที่

1.ศึกษา วิเคราะห์ และวางแผนการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน

2.ส่งเสริมและประสานการถ่ายทอดความรู้ด้านการผลิต และการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตร

3.ประสานการดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตของเกษตรกร

4.กำกับ ดูแลและสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเกษตรอำเภอ

5.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย