ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวอินทรีย์ โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาดอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัด (ส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์) โครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาดอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน GAP และอินทรีย์ ปี 2565

ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุโครงการส่งเสริมกระบวนการผลิตการแปรรูปสินค้าเกษตรตามความต้องการของตลาดอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐาน กิจกรรมส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรให้ได้มาตรฐาน GAP และอินทรีย์