กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตกลุ่มอารักขาพืชฝ่ายบริหารทั่วไป

นางอุดม อาจศิริ
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
นางรุงสว่าง จงเกษกรณ์
เกษตรอำเภอนาเชือก
ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

นางสาวทองย้อย แก้วคำไสย์
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนา
การผลิต

นางสุดารัตน์ ทองเดือน
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช

นางสาวกริชญาพร สุ่มมาตย์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาวสุดารัตน์ ผิวเผื่อน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวเทพวดี นุ๊ดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวเกษศิรินทร์ กลิ่นวิชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวจันจิรา สุวรรณปา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางเสาวลักษณ์ จันนา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นางสาวดาวฤดี มีชัย
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสาวทิพสุคนธ์ คุณเศรษฐ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายสุภสิงห์ โพธิสนธ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นายโกวิทย์ กางนอก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นางสำรวย สีสังข์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นายวิเศษ สิทธิเสือ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาววรัญญา พรสีมา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวศตพร หาญชนะ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ

นายศุภกร จันทรโสภณ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวพรภักดิ์ รักษาภักดี
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ณฐวัฒน์ ศรีชยุตพงศ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาววิชาภรณ์ สวาทพงษ์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางสาวจารุณีย์ รักษาภักดี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นายอภิสิทธิ์ เรือนจันทร์
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

นางขนิษฐา สอนมาลา
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสุชาติ ไชยเทพา
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวฉลองศรี สมฤาแสน
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรนางสาวสุวิลัย ไผ่สีทอง
เจ้าพนักงานธุรการ