ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปี 2564
ข้อมูลการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม
ปี 2563
ปี 2562
ปี 2561
ข้อมูลการผลิตสินค้าเกษตร
ข้าวนาปี
ข้าวนาปรัง
มันสำปะหลังโรงงาน
อ้อยโรงงาน
เนื้อที่เพาะปลูกข้าว พืชไร่และพืชสวน เสียหายปี 2553-2563
จำนวนเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ผู้ปลูกข้าว พืชไร่และพืชสวนปี 2553-2563
จำนวนผู้ได้รับการช่วยเหลือจากผลกระทบภัยแล้ง ผู้ปลูกข้าว พืชไร่และพืชสวน ปี 2553-2563

สถิติทางการเกษตรจังหวัดมหาสารคาม