จำนวนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติด้านพืช ผู้ปลูกข้าว พืชไร่ และพืชสวน ปี 2553-2563(ราย)

Unknown archive format

หมายเหตุ : พ.ศ.2562(2) ภัยแล้งซ้ำซ้อนอุทกภัย