เนื้อที่ประสบภัยด้านพืช ปี 2555-2563

Unknown archive format

** หมายเหตุ พ.ศ.2562(2) ภัยแล้งซ้ำซ้อนอุทกภัย